Celoten vzgojno–izobraževalni proces z učnimi načrti, predmetnikom in organizacijo pouka temelji na poznavanju in upoštevanju duhovno–duševnega in telesnega razvoja otroka, njegovega povezovanja s svetom odraslih in okoljem, v katerem biva.

Znotraj predmetnika ločimo predmete, ki jih poučujemo v učnih obdobjih (epohah) med glavnimi urami, ter predmete, ki jih poučujemo redno tedensko, npr. tuji jeziki, evritmija, ročna dela, športna vzgoja, igre …

V epohah poučujemo slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja, zgodovino, geografijo, biologijo, fiziko, kemijo. Posamezna epoha praviloma traja tri ali štiri tedne. V ustreznih razmerjih so razporejeni mišljenje, čutenje in volja oziroma glava, srce in roke. Večtedensko intenzivno obravnavanje posameznega predmeta omogoči globlje razumevanje snovi ter ponotranjenje in povezovanje znanja.

Otrokom, ki zmorejo ali želijo znanje poglobiti in razširiti, nudimo ure dodatnega pouka, predvsem iz matematike, slovenščine in tujih jezikov. Lahko jih namenimo tudi pripravam na določena tekmovanja: Vegovo, kenguru, tekmovanje iz znanja zgodovine … V tem primeru lahko med seboj združujemo učence različnih oddelkov ali razredov.